کارفرمایان

محدوده پروژه

شهر قم

ویژگی‏‎های سامانه

محاسبه شتاب و خسارت برای ساختمان

سال اتمام پروژه

۱۳۹۹

محدوده پروژه

شهر اسلامشهر

ویژگی‏‎های سامانه

محاسبه شتاب و خسارت برای ساختمان

سال اتمام پروژه

۱۴۰۰

محدوده پروژه

شهر ساوه

ویژگی‏‎های سامانه

محاسبه شتاب و خسارت برای تاسیسات آب فاضلاب شهر ساوه

سال اتمام پروژه

در حال انجام